encash

vt badilisha hundi kwa fedha taslimu encashment n.