ego

n nafsi. ~ trip n kitendo/vitendo vya kufurahisha nafsi. egocentric adj -enye ubinafsi. egoism n 1 nadharia ya ubinafsi. 2 ubinafsi. egoist n. egoistical adj. egoistically adv egotism n majisifu; ubinafsi. egotistic adj. egotistically adv.