ecology

n ikolojia: elimu ya uhusiano wa viumbe na mazingira. ecological adj. ecological system n (also ecosystem) mfumo wa ikolojia. ecologically adv. ecologist n.