drunk

pp of drink adj -liolewa get ~ lewa. ~ with something (fig) jawa na ~ with joy jawa na furaha n mlevi. drunkard n mlevi. drunken adj 1 -a kulewa; levi, -a ulevi. 2 -a kusababishwa na ulevi, -enye kuonyesha ulevi/kulewa. drunkenness n. drunkenly adv.