dread

n (also a ~ of ) stand in ~ of ogopa sana, hofia n woga vt,vi ogopa, hofia. ~ed part adj -enye kuhofiwa sana. dreadful adj -a kuogopesha; (colloq) -siopendeza stand in ~ of somebody kuwa katika hofu. dreadfully adv. dreadfulness n.