do

do

vt,vi 1 fanya, tenda what are you ~ing tomorrow? unafanya nini kesho I'll ~ my best/all I can/all in my power nitafanya kila niwezalo. when in Rome ~ as the Romans ~ (prov) ukiwa Roma tenda kama Warumi she is ~ing her homework anafanya zoezi (la nyumbani). what's ~ne can't be un~ne (prov) maji yakimwagika hayazoleki. no sooner said than ~ne fanyika mara moja. well begun is half ~ne (prov) mwanzo mzuri ni nusu ya kufanikiwa. easier said than ~ne rahisi kusema kuliko kutenda. 2 tengeneza I have ~ne 10 copies nimetengeneza nakala 10. ~ it yourself (abbr DIY) fanya mwenyewe (hasa ujenzi, useremala, ukarabati n.k. bila kuajiri wafanyakazi). 3 soma, jifunza I am ~ing zoology at the University nasoma zoolojia Chuo Kikuu. 4 (Maths) pata jawabu she can ~ this sum anaweza kupata jawabu la hesabu hii. 5 (attend to) shughulikia I'll ~ you now nitakushughulikia sasa. 6 (with nouns) ~ one's teeth piga mswaki ~ one's hair chana nywele ~ the dishes safisha vyombo ~ the flowers panga maua ~ one's duty timiza wajibu. patience and perseverance will ~ wonders (prov) mstahimilivu hula mbivu ~ time (sl.) fungwa jela ~ good tenda wema; saidia this medicine will ~ you good dawa hii itakusaidia. 7 (with gerunds) ~ the cooking pika ~ the washing fua. 8 (with the pp and perfect tenses) maliza; timiliza; isha it is ~ne imemalizwa, imetimizwa. 9 ~ (for) faa; tosha will it ~ for you? itakufaa? this will never ~ haifai kabisa it is not ~ne to talk with your mouth full si vizuri/haifai kuzungumza na chakula kinywani. 10 (with passive force colloq) what's ~ing? kuna nini? Nothing ~ing! Hamna! endelea the patient is ~ing well mgonjwa anaendelea vyema. 11 (for vehicles etc.) enda, safiri this old car only ~es 40 kilometres an hour mkweche huu unaenda kilomita arobaini tu kwa saa. 12 ~ somebody (out of something) (colloq) tapeli; punja; rubuni; iba. 13 iga; igiza he ~es Kinjeketile well anaiga Kinjeketile vizuri. 14 ~ somebody/oneself well (colloq) kimu, hudumia (kwa chakula malazi n.k.). 15 (colloq) zuru, tembelea she did Tanzania in two weeks alitembelea Tanzania kwa wiki mbili. 16 iva, ivisha the beef was ~ne to a turn nyama iliiva barabara. 17 husika na; tokana na ~n't have anything to ~ with him usihusike na huyu have agreat deal to ~ with husika sana na. 18 (in greetings) how ~ you ~ (formal) u hali gani? how (are) you ~ing? vipi mambo? 19 ~ oneself proud jifurahisha, jiridhisha. 20 ~ to death ua; (fig) haribu; chusha. 21 make ~ with tumia (ingawa haitoshi/ hairidhishi), jishikiz(i)a. 22 ~ your own thing (sl.) shika taimu yako, shika hamsini zako. 23 (with adv particles and preps) ~ away with futa, tangua; ua. ~ well/badly by somebody tendea wema/mabaya. be hard ~ne by onewa. ~ as you would be ~ne by (prov) tenda upendavyo kutendewa. ~ somebody down (colloq) laghai, danganya; sengenya, teta. ~ for fanyia kazi za nyumbani; fanya mipango ya. be ~ne for haribika, kwisha. ~ in (sl) ua. be ~ne in choka sana. ~ out fagia, safisha; panga. ~ over piga rangi upya; piga; umiza. ~ up karabati, tengeneza, fufua; (of dress etc.) funga (na vifungo n.k.); fanya kifurushi; chosha. ~ with hitaji, taka; (tolerate) vumilia; (pass time) fanya what did you ~ with yourselves yesterday mlifanya nini jana? mudu/weza/ishi bila we will ~ without his help tutamudu bila msaada wake n 1 (sl) (swindle) hila, ujanja, kuiba. 2 (colloq) (party) tafrija. 3 desturi, kanuni. 4 fair dos/do's (GB) (as an exclamation) haki, tutendeane haki (katika kugawana). doings n 1 (sl) shughuli; mishughuliko, mambo. doer n mtendaji. wrong-~er n mkosaji.

do

2 (abbr. of ditto).