disincline

vt 1 (usu passive) be ~d for something; be ~d to do something -tokuwa na hamu/ari ya kutenda jambo. 2 -tochangamkia jambo. disinclination n. disinclination (for something/to do something) ukosefu wa ari (ya kufanya jambo), kutotaka/ kutokuwa na ari/hamu ya kutenda jambo.