discord

n 1 kutokupatana, kutokuelewana, utesi. 2 (music) sauti zisizolingana. discordant adj 1 -a kutoelewana, -a kutopatana. 2 siooana. discordantly adv. discordance n.