detrain

vi,vt (of troops etc.) teremsha, shusha; shuka (toka garimoshi).