detest

vt chukia sana, kirihi, sinya. ~ment n. detestable adj -a karaha, -enye makuruhu. detestation n chuki, karaha; makuruhu.