derision

n kejeli; dhihaka; dharau hold in derision dhihaki, dharau. derisory adj 1 (also derisive) -a kudhihaki/kukejeli. 2 -a kustahili dhihaka, -a kudharauliwa, -a kupuuza derisory salary mshahara wa dhihaka/kubeza.