depend

vi ~ on/upon 1 tegemea that~s; it (all) ~s inategemea; -fungamana na, fuatana; inamia; elekea. 2 amini; tumainia; -wa na hakika juu ya. ~ upon it usiwe na shaka the old man still ~s on his son mzee bado anatumainia mwanae. dependable adj -a kutegemea. ~ant; ~ent n 1 mtegemea mtu, anayelelewa (mtoto, mtumishi). 2 mfuasi; pl watu wanaotegemea kulelewa na mtu mwingine. dependence n (on/upon) 1 (hali ya) kutegemea (mtu au kitu). 2 imani I have a lot of ~ence on her nina imani sana naye. 3 (addiction) uraibu. dependency n 1 koloni. 2 kitegemea. dependent adj 1 tegemezi. ~ent clause n kishazi tegemezi. ~ent economy n uchumi tegemezi. ~ent on/ upon -a kutegemea victory is ~ent on the weather ushindi unategemea hali ya hewa.