crumb

n 1 chembe ya mkate. 2 the ~n (of a loaf) nyama ya mkate. pick up the ~ okota/lamba makombo. 3 (fig) kiasi kidogo. vt 1 funika kwa chembechembe za mkate. 2 fikicha. crumby adj.