crane

n 1 korongo. 2 winchi. vt,vi nyosha (shingo).