corker

n (dated sl.) 1 jambo la ajabu. 2 wazo lisilopingika.