converse

converse

1 vi zungumza, ongea, sema, semezana n (arch) mazungumzo, maongezi. conversation n mazungumzo, maongezi. enter into conversation anza kuzungumza hold/have conversation wa na mazungumzo. conversational adj 1 -a maongezi, -a mazungumzo in a conversational tone kwa sauti ya maongezi. 2 (of words) -a kawaida. conversationalist n msemaji sana, mtu anayejua sana kuzungumza.

converse

2 adj 1 a kinyume cha, -a upande wa pili; -liogeuzwa au kubadilika. n (logic) kinyume chake. conversely adv.