contend

vt,vi 1 pambana, shindana, pingana, bishana. ~ for/with shindania. 2 shikilia kauli, dai. contender n. contending adj.