congruence

/congruency n mlingano, ulinganifu. congruent n,adj. congruous adj 1 -a kupatana, -a kulingana. 2 (geom) -a mlingano, -liolingana. congruent lines n mistari iliyolingana. congruity n.