compare

vt,vi 1 ~(with) linganisha ~these poems linganisha mashairi haya this is large ~d with that hii ni kubwa ikilinganishwa na ile. ~ notes badilishana mawazo. 2 ~ (to) tofautisha/fananisha, mithilisha it is not to be ~d to mine isifananishwe na yangu he ~d music to food alifananisha muziki na chakula. 3 (gram) linganisha. n beyond/ without/past ~ -sio kifani, bila mfano. comparable (to, with) adj -a kuweza kulinganishwa na, -a kufananishwa na. comparative adj 1 linganishi. comparative linguistics n isimu linganishi. 2 -a kulinganisha live in comparative luxury ishi maisha ya anasa ukilinganisha na. 3 (gram) linganishi comparative adjective n kivumishi linganishi. comparatively adv. comparison n 1 ulinganishi; mlingano. 2 (likeness) mfano, mithili, kifani there is no comparison between them havifanani hata kidogo, havilingani. 3 (gram) degrees of comparison viwango linganishi make/draw a comparison between A and B linganisha baina ya A na B stand (bear) comparison with weza kulinganishwa na by comparison kwa kulinganisha. comparisons are odious si vizuri kulinganisha.