commotion

n (disorder, uproar) vurugu, ghasia, makelele, vurumai, rabsha. make a ~ piga kelele, fanya ghasia in a state of ~ katika hali ya ghasia.