coal

n makaa ya mawe. live ~s n makaa ya moto. dead ~s n makaa baridi. carry ~s to Newcastle rudisha tende Manga. haul somebody over the ~s kemea, karipia. heap ~s of fire on somebody lipa me ma kwa maovu vi,vt pakia makaa melini. ~ field n bondemakaa, machimbo ya makaa (mahali penye machimbo ya makaa). ~ gas n gesi ya makaa. (arch) ~ing station n (for ships) stesheni ya makaa. ~ -mine/pit n mgodi wa makaa. ~ scuttle n ndoo ya makaa. ~ face n kiambaza cha makaa. ~ tar n lami.