chocolate

n chokoleti adj 1 -a chokoleti. 2 (colour) kahawia hot ~ kinywaji moto cha chokoleti.