chloroform

n klorofomu; nusu kaputi.vt tia nusukaputi.