chess

n sataranji, chesi. chessman n kisanamu cha sataranji. chessboard n ubao wa sataranji.