chalk

n 1 chaki; chokaa. ~-pit shimo la chokaa. he does not know ~ from cheese mbumbumbu. better by a long ~ bora zaidi. as different/ like as ~and cheese tofauti kabisa. vt 1 paka chaki, fanya alama kwa chaki. 2 ~ up weka rekodi; (of sport) pata. 3 ~ out eleza kwa jumla. by a long ~ kwa mbali sana. chalky adj.