cellophane

n selofeni: aina ya karatasiya plastiki.