cell

n 1 seli, chumba kidogo (hasa katika gereza n.k.). 2 kijumba cha sega. 3 seli, chembe ya uhai living ~ chembe hai single living ~ chembe moja hai the brain ~s ubongo. 4 (electricity) betri, jiwe. dry ~ n seli umeme kavu. electric ~ n seli umeme. 5 (of a party) shina ~ leader mjumbe, balozi. cellular adj 1 -enye seli. 2 -enye vitundu vitundu vidogo; -a vitundu tundu.