cadaver

n (med) maiti. cadaverous adj kama maiti; dhaifu, ng'onda, -a kukonda sana.