by

by

1 adv part 1 karibu there was nobody ~ when he hid the money hapakuwepo na mtu yeyote karibu alipoficha pesa. 2 kupita I can't get ~ siwezi kupita. 3 lay/put/set something ~ weka kitu kwa matumizi ya baadaye. 4 (in phrases) ~ and ~ baadaye. ~ the ~(e); ~ the way licha ya hayo. ~ and large kwa jumla.

by

2 prep 1 karibu na, kando ya, pembeni mwa sit ~ me/ ~ my side kaa karibu yangu, kando yangu. (all) ~ oneself peke yako, mwenyewe tu. have something ~ one -wa na kitu karibu/tayari, weza kukipata kwa urahisi (ukikitaka). stand ~ somebody unga mkono, -wa na. 2 (in reading the cardinal points) kuelekea upande wa..... 3 (showing direction of movement) kupita, kupitia we came ~ the forest tumepitia porini. 4 kupitia I go ~ the post office every morning on my way to work ninapitia posta kila asubuhi niendapo kazini kwangu. 5 (of time, esp. to indicate conditions and circumstances) wakati wa do you prefer travelling ~ night or ~ day? unapendelea kusafiri usiku au mchana? 6 (of time) sio zaidi ya, ufikapo muda fulani I'll finish writing ~ 2.00 p.m. nitamaliza kuandika ifikapo saa nane mchana. 7 (to form adverbial phrases of time, length, weight, number) kwa hire a car ~ the day azima gari (dogo) kwa siku mojamoja sell eggs ~ the dozen uza mayai kwa dazani. 8 (as agency) kwa kupitia; kwa kusababishwa na he makes a living ~ teaching anaishi kwa kufundisha he was killed ~ lightning aliuawa na radi. 9 (phrasal words) (indicating path or means of travel, transport, conveyance) travel ~ bus/ship safiri kwa basi/meli send something ~ post/hand peleka kitu kwa posta/mkono. 10 (indicating a part of body that is touched etc) take somebody ~ the hand shika mkono wake. 11 know/learn ~ heart kariri. know somebody ~ name/ reputation/sight jua mtu kwa jina/kumsikia (bila kufahamiana naye kabisa). 12 (in adverbial phrases of manner) ~ accident/ mistake kwa bahati mbaya, kwa makosa. ~ chance/good fortune kwa bahati tu. ~ oneself bila msaada, bila kusaidiwa. 13 kwa kufuatana/kulingana na ~ the Agreement kwa kufuatana na Mkataba ~ my watch it is 2 o'clock kwa kufuatana/kulingana na saa yangu sasa ni saa nane. 14 kwa kiwango cha it needs to be increased ~ two feet inatakiwa iongezwe kwa futi mbili. 15 (to express square or cubic measurement) a carpet 30 metres ~ 20 metres zulia mita 30 kwa 20 (arith) (to express division/ multiplication by) gawanya kwa 15 divided ~ 3 equals 5 15 gawanya kwa 3 sawa na 5.