bush

2 n bushi/sandarusi/bitani ya chuma. bushing n 1 bitani, kihani. 2 (mech) bushi.