broil

broil

1 n ugomvi, mzozo.

broil

2 vt,vi banika; (fig) -wa na joto kali; chemka a ~ing day siku yenye joto kali. broiler n 1 kuku wa nyama. 2 siku yenye joto kali. 3 mgomvi.