bride

n bibi arusi, bi-arusi. ~ price/ wealth n mahari. bridal n arusi adj -a arusi, -a bibi arusi. bridegroom n bwana arusi. ~'smaid n msindikizaji wa maarusi (wa kike).