bonny

adj (Scot) 1 -zuri, -enye kuvutia. 2 -enye afya. bonnily adv