blood

n 1 damu. ~ bank n benki ya damu soldiers shed their ~ for their country wapiganaji walikufa kwa ajili ya nchi yao. 2 (temperament) in cold ~ kwa makusudi. hot ~ed adj -enye hamaki, mori. make bad ~ between persons chonganisha, gombanisha. 3 undugu, ukoo. ~ is thicker than water damu ni nzito kuliko maji. one's own flesh and ~ watu wa ukoo mmoja. blue ~ n ukoo bora. 4 ukoo wa kifalme prince of the royal ~ mwana wa mfalme. 5 (arch) kijana. vt 1 onjesha mbwa damu ya mawindo kwa mara ya kwanza 2 -pa mtu zoezi kwa mara ya kwanza. ~ curdling adj -enye kutia hofu. blooded adj 1 -enye damu. 2 -a ukoo bora. 3 uaji, -a mauaji, -mwagaji damu. ~-donor n mtoaji damu. ~-group n aina ya damu. ~ heat n joto la kawaida la damu. ~ hound n 1 aina ya jibwa liwezalo kumtafuta mtu kwa kunusa harufu yake. 2 (fig) mpelelezi. bloodily adv 1 kwa damu. 2 kiibilisi. bloodless adj 1 -siokuwa na damu. 2 -liopauka. 3 bila nguvu, bila kuchangamka. blood-letting n kuumika: kutoa damu kwa ajili ya kutibu. blood-money n (informal) malipo ya kuua ama kumsaliti mtu. 2 fidia (kwa ndugu waliopoteza ndugu zao). ~ poisoning n kusumu damu. blood-red adj -ekundu kama damu blood-relation n ndugu. ~ relationship n udugu wa damu. half-~ relation n ndugu wa mzazi mmoja. blooded adj ~ shot adj (of eyes) -ekundu kwa damu. bloodstain n doa la damu. ~ stock n ukoo bora. blood-sucker n mnyonyadamu, kupe. ~-thirstiness n hamu ya kuua, ukatili, kupenda kuua. ~ sports n kuwinda wanyama na ndege. ~ thirsty adj -enye hamu ya kumwaga damu, katili. blood-vessel n mshipa wa damu. bloody adj 1 -amu,enye damu. 2 (cruel) -kali, katili -a kiuaji. 3 (sl) adj,adv mno, kabisa it's ~y hot kuna joto kali.