blond(e)

n 1 (mzungu) mwenye nywele zenye rangi ya shaba au rangi ya kimanjano adj 1 -enye rangi ya shaba au kimanjano. 2 (of person) -enye nywele nyeupe/za rangi ya shaba au ya kimanjano.