blab

vi,vt payapaya, payuka, bwabwaja. ~ out secret toa siri. blabber vt,vi = blab. ~ mouth n domokaya, mmbea.