bisexual

adj 1 -a jinsi mbili; -enye uke na ume, huntha. 2 -enye kutamani kufanya mapenzi na jinsi zote mbili n huntha; mpenda jinsi zote mbili. bisexuality n.