betoken

vt (arch) wa dalili ya, ashiria. betook v see betake.