bestial

adj -a kihayawani, -a kinyama, -a kuchukiza. -a kikatili. bestially adv kikatili. bestiality n 1 unyama, tendo la kikatili, uhayawani. commit ~ity tenda ukatili. 2 ingilia mnyama.