benevolent

adj 1 -karimu, -saidizi. 2 -a kukirimu. benevolent to/towards karimu, saidizi kwa. benevotently adv.