bell

n 1 njuga, (of cattle) kivumanzi, mbugi, kengele ring the ~ piga kengele. as sound as a ~ (fig) imara kabisa. ring a ~ (colloq) kumbusha. 2 (naut) (migongo ya) saa. 3 ~ boy/ ~ hop n (US) (in hotels) mwandazi, mhudumu. ~ bottomed adj (of trousers) iliyo pana sana chini. ~ bottoms n bugaluu: suruali pana sana chini. ~ bouy n boya lenye kengele. ~ tent n hema lenye umbo la kengele. ~-founder n mfua kengele. ~ wether n kondoo dume kiongozi (anayevishwa kengele shingoni); (fig) kiongozi wa mzozo. vt (fig) ~ the cat jihatarisha, fanya jambo la hatari.