beckon

vi pungia mkono, ashiria, ita/karibisha kwa kupunga mkono. vt ~ in karibisha kwa kupungia mkono.