bean

n 1 haragwe: mbegu ya jamii ya kunde. (sl) be full of ~s -enye kuchangamka sana. give somebody ~s adhibu, kemea. (sl) be without/not have a ~ kutokuwa na fedha. spill the ~s fichua, toa siri. ~pod n ganda la maharagwe; mmea jamii ya kunde. ~-stalk n shina la mharagwe. (arch) old ~ n rafiki, mzee.~ feast n (old use, colloq) sherehe, dhifa. (phr) I havent a ~ sina hata senti.