awe

n 1 heshima (iliyochanganyika na hofu). 2 kicho, hofu, woga keep somebody in ~ tisha stand in ~ of somebody heshimu, stahi sana ~ stricken ingiwa na hofu.