avid

adj (for) -enye shauku, -enye uchu. avidity n. avidly adv.