audit

n ukaguzi wa mahesabu. vt kagua mahesabu. auditing n ukaguzi. ~ n mkaguzi wa mahesabu.