arab

n Mwarabu adj -a Kiarabu; -a Uarabu, Arabuni. Arabian adj -a Kiarabu the ~ Nights Alfu lela ulela. Arabic adj -a Kiarabu n Kiarabu. Arabist n mwanafunzi au mtaalam wa mambo ya Waarabu.