antiquary

n mkusanya mambo ya kale. antiquarian adj -a kuhusu wakusanya mambo ya kale. antique n kitu cha kale/tunu antique shop duka la vitu na sanaa za kale adj -a kale. antiquated adj kuukuu, -siotumika. antiquity n 1 zamani za kale. 2 (pl) mambo ya kale k.v. nyaraka, majengo; magofu n.k.).