ammunition

n risasi, baruti n.k. (zinazotumika katika silaha k.v. bunduki, kombora).