adverse

adj -a kinyume; -baya, -siofaa ~ effect athari mbaya adversely adv vibaya. adversity n 1 shida, dhiki, taabu. 2 mkasa, maafa.